ความรับผิดชอบของเรา Our Responsibility

การวิจัยและการพัฒนา Research & Development

เพราะเราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตทุกชีวิต

การวิจัยและพัฒนายาสำหรับเราจึงสำคัญที่สุด เพื่อให้ได้ยาที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนได้รับยาที่ดี

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ Efficacy & Safety

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

การพัฒนาสูตรตำรับยาให้มีความคงตัว (Stability) ยาจะต้องมีปริมาณตัวยาสำคัญตรงตามที่ระบุไว้บนฉลาก ตราบเท่าอายุของยา (Shelf-life) และไม่เกิดปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมีของยานั้นๆ

พัฒนาสูตรยาน้ำสำหรับเด็ก ให้ปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล เพราะแอลกอฮอล์มีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาท ส่งผลต่อการเรียนรู้รวมถึงพัฒนาการของเด็กน้ำตาลมีส่วนทำให้ฟันผุ รวมถึงการติดหวานในเด็กได้

คัดเลือกวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงสุด และมีสารปนเปื้อนในปริมาณต่ำสุด

พัฒนาสูตรตำรับและกระบวนการผลิตยา ให้ยาออกฤทธิ์ได้ดี ตัวอย่างเช่น ยาเม็ดมีการแตกตัวและดูดซึมได้ดี, ยาครีมมีคุณสมบัติซึมสู่ผิวได้ดี

การวิจัยและการพัฒนา Customer’s Satisfaction

เราพัฒนายาเพื่อตอบสนองและครอบคลุม ความต้องการผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม

เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจสูงสุด เราจึงได้ผลิตยาที่มีคุณภาพ อาทิเช่น เช่น ยาวางแผนครอบครัว ยากลุ่มฮอร์โมน ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้หวัดแก้ไอ ยาระบบทางเดินอาหารน้ำ เกลือและยาปราศจากเชื้อ เป็นต้น