ความรับผิดชอบของเรา Our Responsibility

การใส่ใจสิ่งแวดล้อม Environmental Care

สร้างพื้นที่สีเขียว เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน… ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เราตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนในระยะยาว

Wastewater Treatment

เราได้นำกระบวนการทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้มั่นใจว่า น้ำที่ปล่อยออกไปนั้นมีสภาวะที่สะอาด และไม่สร้างมลพิษ

Reuse & Recycle

เพื่อลดปริมาณขยะ เราจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะกลายเป็นขยะ นำกลับมาผ่านกระบวนการเพื่อใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรสภาพเพื่อใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งการคัดแยกขยะนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ

เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน

เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน ทั้งการปลูก ดูแลรักษาต้นไม้ และสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชุมชน